Vyhledat

 

Partneři projektu

O projektu

Projekt „Jak úspěšně překonávat handicapy prostředí“ (reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0013) byl předložen v rámci výzvy č. 14 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání - oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Projekt byl zpracován s využitím podkladů platných ke dni 10. července 2009. Předmětem projektu je zavedení Estetické výchovy do výuky přípravných ročníků a prvního stupně 4 základních škol působících v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Estetická výchova představuje komplexní přístup k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně souboru metod a nástrojů, jejichž implementace do výuky umožní přibližování vzdělávacích předpokladů a perspektiv této cílové skupiny podmínkám žáků z majoritní společnosti.

Projekt sleduje dva hlavní cíle – jednak zvýšení kvality a úrovně vzdělání dosahovaného cílovou skupinou dětí vyrůstajících v podmínkách sociálního/sociokulturního vyloučení, a dále úspěšný proces integrace těchto dětí (a v konečném důsledku i jejich rodin) do majoritní společnosti. Zvýšení úrovně a kvality vzdělání je přitom sledováno jako jeden z důležitých předpokladů budoucího zařazení dětí z cílové skupiny do standardních sociálních a ekonomických struktur společnosti. Obou uvedených cílů je dosahováno zvýšením motivace žáků ke vzdělávání, a to prostřednictvím uplatňování zvláštních, speciálním vzdělávacím potřebám těchto dětí přizpůsobených, vzdělávacích a výchovných metod a postupů. Konkrétně se jedná o využití prvků tance, kreslení, dramatické výchovy či zpěvu – souhrnně Estetické výchovy – ve školních výukových plánech tříd navštěvovaných dětmi z cílové skupiny, jako prostředku k výuce a osvojení si znalostí českého jazyka, matematiky a dalších „praktických“ předmětů. Příležitost k uplatnění takového nástroje je dána výrazným přirozeným pohybovým, hudebním a výtvarným nadáním a bezprostředním zájmem o vše, co uvedené prvky obsahuje, což je jev u zmíněné cílové skupiny častý a obecně rozšířený.

Estetická výchova se má stát v celém procesu prostředkem, nikoliv cílem – nechceme vychovat zpěváky či tanečníky, chceme vychovat komplexní osobnosti, které najdou uplatnění v majoritní společnosti a pokud možno dosáhnou cíle nejvyššího – úspěšného procesu integrace do této společnosti.

Nedílnou součástí projektu a hlavní cílovou skupinou jsou však pedagogové a asistenti pedagogů, neboť jsou to oni, kdo může přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nejvíce ovlivnit. Nezbytností je nejen jejich aktivní přístup a snaha o sebevzdělávání, ale i přijetí konceptu Estetické výchovy za vlastní.

Předkládaný projekt je koncipován v délce 29 měsíců se začátkem realizace v březnu 2010. Je zaměřen na 3 cílové skupiny – pedagogové a asistenti pedagogů, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a rodiče. Projekt obsahuje řadu inovativních prvků, například Estetickou výchovu, model Celodenní školy, účast psychologů na výuce či činnost asistentů pedagoga ve všech třídách s rozšířenou výukou Estetické výchovy.

 
 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky