Vyhledat

 

Partneři projektu

Společnost Envi. A. o.p.s. vznikla v roce 2007. Posláním o. p. s. je všemožná podpora podmínek pro optimální osobní rozvoj a vzdělání dětí a mládeže vyrůstající v sociálně znevýhodněném prostředí s cílem jejich účinné integrace do zdravě fungujících sociálních, kulturních a ekonomických struktur společnosti, podpora počátečního a terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje, podpora dětí a mládeže v udržitelném rozvoji, enviromentálním vzdělávání, výchově a osvětě.

Cílem o. p. s. je podpora a rozvoj vzdělanosti a ekonomické, sociální a kulturní adaptability společnosti, podpora jejich složek, sociálních skupin a obyvatel, zvyšování jejich konkurenceschop­nosti, podpora spolupráce vzdělávacích institucí a soukromého a veřejného sektoru, přenosu informací a znalostních technologií mezi terciární sférou a praxí, a to i přes hranice České republiky.

 

ZŠ Gebauerova

ZŠ Gebauerova
Základní školu navštěvují děti z oblasti Ostravy-Přívozu. Velká část žáků je z rodin sociokulturně znevýhodněných – toto znevýhodnění se škola snaží eliminovat nižšími počty dětí ve třídách, tzv. rodinným přístupem k žákům a zapojením do různých mimoškolních ...Detail

ZŠ Karasova

ZŠ Karasova
Žáci školy pocházejí ze sociokulturně slabě podnětného prostředí a při zapojení do výchovně vzdělávacího proudu se u nich setkáváme se značnými motorickými obtížemi, malou vytrvalostí a nedostatečnou motivací pro zvládnutí trivia. Žáci naší školy dochází ze tří lokalit. ...Detail

ZŠ Trmice

ZŠ Trmice
Speciální základní škola a Praktická škola je právnickou osobou a právním nástupcem státní příspěvkové organizace. Zřizovatelem je Ústecký kraj, Velká Hradební 48, PSČ 400 01, na základě zřizovací listiny čj.: 16/2001. Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a ...Detail

ZŠ Zlatnická

ZŠ Zlatnická
Naše škola se nachází uprostřed „romského“ sídliště Chanov, jsme tedy „romskou“ školou. Za dobu své třicetileté existence se stala neoddělitelnou součástí zdejšího dění. Škola se snaží řešit výchovu a vzdělávání dětí odlišného etnika a odlišné kultury. Vzhledem ke ...Detail
 
 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky